การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดตั้งงบประมาณและการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 

วันพุธ ที่  16  พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดตั้งงบประมาณและการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มีการบรรยายพิเศษเรื่องการจัดทำ คำของบประมาณงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง) โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรินทร์ สว่างอารมณ์ ผู้อานวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นวิทยากร พร้อมการบรรยายพิเศษ การนำเสนอแบบรูปรายการมาตรฐานของ สพฐ. การวิเคราะห์การจัดทาราคา กลางค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบวิทยากรโดย นายคำภา หานะกูล นายช่างโยธา สำนักอำนวยการกองออกแบบละก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ  ห้องประชุมโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

ภาพจากไดรฟ์ https://drive.google.com/drive/folders/1_fUYNL6PeLiRWLLjBDf7v2nN5XjYEKFr