การประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ (ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ / รองประธานศูนย์ฯ / เลขานุการศูนย์ฯ) ครั้งที่ 2/2565

วัน ศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ (ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ / รองประธานศูนย์ฯ / เลขานุการศูนย์ฯ) ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี โรงเรียนนครสวรรค์