แสดงความยินดี ประธานสภานักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมโครงการ Streaming การเสวนาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook live ยุวชนประชาธิปไตยคนเก่ง

แสดงความยินดี นายธีธัช จิตรขุนทด ประธานสภานักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2565 และ นายธนภูมิ มั่นโพธิ์ ประธานสภานักเรียนร.ร.นครสวรรค์ ปีการศึกษา 2560 นายนพรุจ เผ่ากล้า รองประธานสภานักเรียน โรงเรียนครสวรรค์ปี 2560 ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมโครงการ Streaming การเสวนาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook live ยุวชนประชาธิปไตยคนเก่ง

ซึ่งนักเรียนทั้ง 3 คน มีบุคลิกภาพความเป็นผู้นำสูง มีเหตุผล และเป็นคนที่มีความสนใจในเรื่องของการเมือง การปกครอง ทั้งยังมีส่วนร่วมในด้านประชาธิปไตยมาตลอด เป็นผู้นำในการพัฒนาโรงเรียน ชุมชน จนเป็นที่ยอมรับ นอกจากนี้ยังเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีมารยาท สุภาพอ่อนน้อม กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง และเป็นสมาชิกสภานักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์มาตั้งแต่ชั้น ม.1 จนได้รับการลงคะแนนรับเลือกตั้งเป็นประธานสภานักเรียน

“นับเป็นความภาคภูมิใจของคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ตลอดจนประชาชนชาวนครสวรรค์ ที่นักเรียนได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ขอขอบคุณนักเรียน ผู้ปกครอง กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และทีมงานที่ได้ส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนจนประสบความสำเร็จ

ที่มา โรงเรียนนครสวรรค์