ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  ณ โรงเรียนนครสวรรค์  

 วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น.นายเกรียงศักดิ์  ยอดสาร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์สหวิทยาเขตวิมานลอย นางสัมพรรณ  ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวสุกฤตา สนิทจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  ณ โรงเรียนนครสวรรค์ โดยคณะผู้บริหารรองผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ โดยนางพะเยาว์ เหล่าเนตร์  นางจินตนา พรมชัยชนะ นางวนิดา จันทร์เขียว รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ พร้อมคณะครูร่วมให้ข้อมูลการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการดำเนินการตามนโยบาย จุดเน้นสพฐ และกระทรวงศึกษาธิการ