ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  ณ โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา 

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น.นายเกรียงศักดิ์  ยอดสาร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์สหวิทยาเขตวิมานลอย นางสัมพรรณ  ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวสุกฤตา สนิทจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  ณ โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา โดยนายวิศณุ  พงษ์วิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา และว่าที่ร.ต.หญิงเบญจมาศ บรรเจิดพัฒนกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา พร้อมคณะครูพาชมห้องเรียน การจัดการเรียนการสอน ร่วมให้กำลังใจครูและนักเรียน รวมถึงการดำเนินการตามนโยบาย จุดเน้น สพฐ และกระทรวงศึกษาธิการ