ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  ณ โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม 

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.00 น.นายเกรียงศักดิ์  ยอดสาร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์สหวิทยาเขตวิมานลอย นางสัมพรรณ  ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวสุกฤตา สนิทจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  ณ โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม โดยนายบุญเลื่องลือ รอดมาผู้อำนวยการโรงเรียนเขากะลาวิทยาคม และคณะครู จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 – ม.6 ในการนี้นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียนเรื่องนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาพร้อม มอบเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีแก่นักเรียน และมอบทุนนักเรียนยากจนการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน พิเศษแบบมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer: CCT) หรือทุนเสมอภาคและชมห้องเรียน การจัดการเรียนการสอน ร่วมให้กำลังใจครูและนักเรียน รวมถึงการดำเนินการตามนโยบาย จุดเน้น สพฐ และกระทรวงศึกษาธิการ