ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนพนมรอกวิทยา โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม และ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 

วัน ศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นายเกรียงศักดิ์  ยอดสาร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนพนมรอกวิทยา โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม และ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์