ตรวจเยี่ยม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม  

วัน ศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. นายเกรียงศักดิ์  ยอดสาร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดย นางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ, นางสาวอาทิตยาภรณ์ พุ่มขจร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ ว่าที่ ร.อ.อภิภู ติรยาอติพร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  เข้าติดตาม ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ณ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม