ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  สหวิทยาเขตตากฟ้า ตาคลี

วัน ศุกร์ ที่  4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 นายเกรียงศักดิ์  ยอดสาร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดย  นายคมกฤช แผนเสือ พร้อมด้วย นางสาวจิราวรรณ พุ่มต้นวงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.นว. และ ว่าที่ นางสาวธิติวรรณ นันตื้อ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  เข้าติดตาม ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ณ โรงเรียนช่องแคพิทยาคม และโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์