ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  สหวิทยาเขตทุ่งหินเทิน

วัน อังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดย นางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ, นางสาวอาทิตยาภรณ์ พุ่มขจร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ ว่าที่ ร.อ.อภิภู ติรยาอติพร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าติดตาม ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ณ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร, โรงเรียนลาดวิทยาคม และโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม