ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 สหวิทยาเขต ตากฟ้า ตาคลี 

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 น. -17.00 น.
นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้คณะศึกษานิเทศก์สหวิทยาเขต ตากฟ้า ตาคลี โดย นายคมกฤช แผนเสือ นางสาวจิราวรรณ พุ่มต้นวงษ์ พร้อมด้วย นางสาวธิติวรรณ นันตื้อ นางนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 รวมถึงการดำเนินการตามนโยบาย จุดเน้น สพฐ และกระทรวงศึกษาธิการ และสะท้อนคิด ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม และโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์