ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น.
นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้คณะศึกษานิเทศก์สหวิทยาเขตร่มเกล้า นวมินท์ นางเมตตา ถวิลไทย และนางสาวอมรรัตน์ แก้วมาลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางปาหนัน ชื่นชาติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม​ โดยมี ว่าที่ ร.ต. เบญจรงค์ ทองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม พร้อมด้วย นางสาวจุฑามาส พัฒนศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้างานทั้ง 4 ฝ่าย นำพาเยี่ยมชม สภาพภูมิทัศน์ บริเวณโรงเรียนและเยี่ยมชมห้องเรียน การจัดการเรียนการสอน ร่วมให้กำลังใจครูและนักเรียน รวมถึงการดำเนินการตามนโยบาย จุดเน้น สพฐ และกระทรวงศึกษาธิการ และสรุปผลการนิเทศ ตรวจเยี่ยม สะท้อนคิด ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม

https://drive.google.com/drive/folders/1q7kDQyXlmQ8F127kpYFMHH94ak9YbVfF?usp=sharing