ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนเขาทองพิทยาคม

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น.
นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์สหวิทยาเขตวิมานลอย นางสัมพรรณ ถวิลไทย และนางสาวสุกฤตา สนิทจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนเขาทองพิทยาคมโดย นายสุกิจ ดั่นเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาทองพิทยาคมพร้อมด้วย นางน้ำผึ้ง ปรักมาตย์ ​ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูพาเยี่ยมชม สภาพภูมิทัศน์ บริเวณโรงเรียนและเยี่ยมชมห้องเรียน การจัดการเรียนการสอน ร่วมให้กำลังใจครูและนักเรียน รวมถึงการดำเนินการตามนโยบาย จุดเน้น สพฐ และกระทรวงศึกษาธิการ