ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.
นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์สหวิทยาเขตวิมานลอย นางสัมพรรณ ถวิลไทย และนางสาวสุกฤตา สนิทจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนพยุหะพิทยาคมโดย นายสิงหวรรธน์ มาตราช ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุหะพิทยาคม พร้อมด้วย นายอธิวัชร์ กิตติเจริญสินชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูพาเยี่ยมชม สภาพภูมิทัศน์ บริเวณโรงเรียนและเยี่ยมชมห้องเรียน การจัดการเรียนการสอน ร่วมให้กำลังใจครูและนักเรียน รวมถึงการดำเนินการตามนโยบาย จุดเน้น สพฐ และกระทรวงศึกษาธิการและสรุปผลการนิเทศตรวจเยี่ยม สะท้อนคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพยุหะพิทยาคม