การประเมินสมฤทธิผสการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

วัน จันทร์ ที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์  ยอดสาร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประเมินสมฤทธิผสการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จำนวน 12 ราย พร้อมด้วย นางขวัญเรือน  เสนานันท์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร