การนิเทศ ติดตาม โครงการโรงเรียนคุณภาพ ณ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

การนิเทศ ติดตาม โครงการโรงเรียนคุณภาพ ณ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร โรงเรียนได้นำเสนอผลการขับเคลื่อนตามจุดเน้น 8 จุดเน้น และโรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณปรับปรุง ซ่อมแซมหอสมุด ซึ่งโรงเรียนมีการดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ติดตามในครั้งนี้ประกอบด้วย นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นางวสุ เกษสำโรง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นายไชยวัฒน์ คณทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นายคมกฤช แผนเสือ ศึกษานิเทศก์ นางสาวอาทิตยาภรณ์ พุ่มขจร ศึกษานิเทศก์ ณ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร