นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต ชื่อผลงาน รูปแบบนิเทศ SPASNER โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Active) ผสานเครือข่ายต้านทุจริตสู่โรงเรียนสุจริตอย่างมีคุณภาพ

https://obecmail-my.sharepoint.com/personal/sv_montirabu_obecmail_org/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsv%5Fmontirabu%5Fobecmail%5Forg%2FDocuments%2F%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%20%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%9B%2E%E0%B8%99%E0%B8%A7%201%2Fbest%20Practice%20%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fsv%5Fmontirabu%5Fobecmail%5Forg%2FDocuments%2F%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%20%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%9B%2E%E0%B8%99%E0%B8%A7%201&ga=1