การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน (5STEPs)

วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 โรงเรียนหนองบัว นำโดย ผู้อำนวยการ วิฑูรย์ งามนิธิจารุเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว ร่วมกับกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ และกลุ่มงานส่เสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน (5STEPs) ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ตามนโยบาย สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2566 การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ แบบActive Learning และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนการยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม Active Learning และการออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน (5STEPs) และส่งเสริมพัฒนาครู ผลิตสื่อ นวัตกรรมการสอน จัดทำ Clip VDO การสอนกระบวนการจัดการเรียนรู้คุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3Rs8Cs วิทยากรการอบรม ได้แก่ นางสัมพรรณ ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้ และเทคนิค วิธีการสร้างเครื่องมือการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านคุณภาพผู้เรียน ฝึกปฏิบัติการออกแบบเครื่องมือประเมิน โดย นางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหนองบัวจำนวนทั้งสิ้น 100 คน ณ ห้องประชุมนิโลบล โรงเรียนหนองบัว

ภาพจากไดร์ฟ https://drive.google.com/drive/folders/1rslaRByCKVgXiUzKe6uhfRgdOWdWQCQ5