การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีหรือเลื่อน วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ของ นายคมกฤช แผนเสือ และ นางวิลาวัณย์ ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรศ

วันพฤหัสบดี ที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. เกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานคณะกรรมการการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีหรือเลื่อน วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ของ นายคมกฤช แผนเสือ และ นางวิลาวัณย์ ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรศ ณ ห้องประชุมบ้านร่มเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์