การประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1

วัน พุธ ที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1เมษายน 2562) และครั้งที่ 1 (1เมษายน 2563)เพิ่มเติม ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมบ้านร่มเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์