การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างกลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) 

นายเกรียงศักดิ์  ยอดสาร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ และ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์   พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา นำโดย ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ ว่าที่ร้อยตรี เบญจรงค์ทองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม บุคลากรทางการศึกษา และ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างกลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) จุดที่ 2 รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่22-23 ตุลาคม 2565 ณ  โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก