โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

วัน ศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยบรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติการบรรยายการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร และทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และปัญหา อุปสรรค วิทยากรโดย ดร.สมจิต สมอ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 พร้อมด้วยการแบ่งกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร ระหว่างวันที่ 21 – 22 ตุลาคม 2565 ณ ภูหมอกวิลเลจ อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์