ผู้อำนวยการกลุ่ม ได้บรรยายให้ความรู้ ให้แก่นักศึกษาปริญญาโท จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

วัน อังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำโดยผู้อำนวยการกลุ่ม นางวิระดา แก่นกระโทก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางวสุ เกษสำโรง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางนันทนา อุ่นทิวากร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และ นางมัณฑนา รอทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการในกลุ่มงานให้แก่นักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ณ ห้องประชุมบ้านร่มเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์