ร่วมแสดงความยินดีกับศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

วัน พุธ ที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 11.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 จำนวน 4 ราย นางวิชิรตา วรธาดาสวัสดิ์ นางอัจฉรา ทิวาพรภานุกูล นางมณฑิรา บุตโยธี และ นางวิลาวัณย์ ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์