การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วัน พฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 14.30 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดย ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครสวรรค์ (ศอ.ปส.จ.นว.)