พิธีรับเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ (สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 6)

วัน พฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีรับเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ (สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 6) พร้อมด้วย ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม นายวิฑูรย์ งามนิธิจารุเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว ดร.ณัฐชานนท์ ยอดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ เข้ารับรางวัลโครงการ “คนดี ศรีสวรรค์” ประจำปีงบประมาณ 2565 นางมณฑิรา บุตโยธี นางวิลาวัณย์ ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ ในการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุมนิวาสธรรมขันธ์ 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

ภาพจากไดร์ฟ https://drive.google.com/drive/folders/1VC_6cVuuAbYDh6YfW5rr2fKjDebozBsh?usp=sharing