การประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานและกลั่นกรองผลการประเมินฯเพื่อเลื่อน เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(1) ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 2

วัน พุธ ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานและกลั่นกรองผลการประเมินฯเพื่อเลื่อน เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(1) ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมร่วมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์