การประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ  

วัน พุธ ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ของนางสาวศรีภาวรรณ ไสโสภา ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตะคร้อพิทยาพร้อมด้วย ดร.จงกล  เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ ประธานสหวิทยาเขตวิมานลอย  นายพันศักดิ์ สีทองข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์  นายชาญชัย  ชนิดสะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ประธานสหวิทยาเขตอัจฉราลัย นางวิชิรตา  วรธาดาสวัสดิ์  นางมณฑิรา บุตโยธี นางวิลาวัณย์ ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตอัจฉราลัย ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โรงเรียนสตรีนครสวรรค์