การประเมิน​ประสิทธิภาพ​ประสิทธิ​ผลการจัดการศึกษา​ของ​สถานศึกษา​ ​รอบ​6​เดือน​ ครั้ง​ที่​ 2​ สหวิทยาเขตวิมานลอย

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นางส้มพรรณ ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประเมิน​ประสิทธิภาพ​ประสิทธิ​ผลการจัดการศึกษา​ของ​สถานศึกษา​ ​รอบ​6​เดือน​ ครั้ง​ที่​ 2​ (1​เมษายน​ 2565​ – 30​ กันยายน​ 2565) สหวิทยาเขตวิมานลอย โดยมี ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ ประธานสหวิทยาเขตวิมานลอยเป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนในสหวิทยาเขตเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์โรงเรียนนครสวรรค์