การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน Active Learning และห้องสมุดโรงเรียน ตามโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราช จริยวัตรฯ สมเด็จพระกนิษฐธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2565

วัน ศุกร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสัมพรรณ ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาชั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน Active Learning และห้องสมุดโรงเรียน ตามโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราช จริยวัตรฯ สมเด็จพระกนิษฐธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2565 ตามนโยบายสพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ มีการบรรยายพิเศษ วิทยากรโดย นางสัมพรรณ ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาชั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ และ นางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์