โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ ฝึกระเบียบวินัย

วันจันทร์ ที่ ๑๒ กันยายน ๑๕๖๕ ดร.ณัฐชานนท์ ยอดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์, นางตรีทิพย์ธิดา โพธิ์ชาธาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์, พร้อมด้วยคณะครู จัดกิจกรรมการฝึกระเบียบวินัย ให้กับนักเรียน เพื่อเป็นการสร้าง เสริมและปลูกฝังให้นักเรียนโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นระเบียบวินัยและเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัยมากยิ่งขึ้น ในการจัดการอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ ครูฝึกจากกองบังคับการกองบิน ๔ จำนวน ๗ นาย