ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสานใยมุทิตา 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำอาวุโส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 “ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสานใยมุทิตา” มีการรับฟังการบรรยายธรรม โดย พระครูนิภาธรรมวงศ์ เจ้าอาวาสวัดเขาทอง เจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ “การครองตนภายหลังจากเกษียณอายุราชการให้ชีวีมีสุข” มีนางพรเพชร เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน พร้อมรับชม VTR ของผู้เกษียณและการแสดงของนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ มีการกล่าวแสดงความรู้สึกของผู้เกษียณฯ โดย ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  ตัวแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา ตัวแทนข้าราชการครูผู้เกษียณ และตัวแทนลูกจ้างประจำผู้เกษียณ กล่าวแสดงความรู้สึก พร้อมการบรรยาย “การใช้ชีวิตและการครองตนบนหลักการเศรษฐกิจพอเพียงให้มีความสุข” โดย นายพันศักดิ์  ศรีทอง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่การจัดงานโดยโรงเรียนนครสวรรค์ นำโดย ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ พร้อมด้วยประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต คณะครูทุกโรงเรียนในแต่สหวิทยาเขต ร่วมมือร่วมใจในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำอาวุโส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 “ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสานใยมุทิตา”  นี้ขึ้นมา

กล้อง 1 https://drive.google.com/drive/folders/1NzaG-KBXYt8Bo-sBmNchwtHaqtZXCiTI

กล้อง 2 https://drive.google.com/drive/folders/1EF50M0UUjLSuD9-BkpMJMJIv3Mdji7k2?usp=sharing

กล้อง 3 https://drive.google.com/drive/folders/1_NUOUnIYtir9ZUgOfpCnObQ1sOfkPWCx?usp=sharing

กล้อง 4 https://drive.google.com/drive/folders/11MSZ5YpR7rUF0q8hERPcg_s3qZ51fCp2?usp=sharing