สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์ให้กับครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๔๒ เรื่อง “ELT for the Future: Navigating the Possibilities” ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖

ด้วย สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์ให้กับครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๔๒ เรื่อง “ELT for the Future: Navigating the Possibilities” ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสนอแนวทางการเรียนการสอน การวิจัยภาษาอังกฤษ ในและนอกชั้นเรียน เพื่อตอบรับการใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับอาเชียนและสากล และเพื่อปรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://tesol.conferences.in.th/ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้