การตัดสินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขัน กิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นางวิระดา แก่นกระโทก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขัน กิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับภูมิภาค
ภาคเหนือ ในการนี้มีตัวแทนกิจกรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมนำเสนอ 5 กิจกรรม ได้แก่ 1.การถอดบทเรียน (Best Practice) ผู้บริหารโดย ว่าที่ร้อยตรี เบญจรงค์ ทองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 2.การถอดบทเรียน (Best Practice) ครู โดยนายศิรพัทร์ สินมา ครูโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 3. นวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 4. บริษัทสร้างการดี โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ และ 5. การนำเสนอผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต นางมณฑิรา บุตโยธี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่