การประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565

ข้าพเจ้า นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ให้เป็นประธานกรรมการประเมินนักเรียน พร้อมด้วยกรรมการ นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ,นางอิสริยา พันธุ์เขตกิต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสาวสุกฤตา สนิทจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ มาประเมินและคัดเลือกนักเรียน นายปริญญา โพธิ์วิฑูร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565
ในการนี้ ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ของโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ที่ให้การต้อนรับและจัดเตรียมเอกสาร สถานที่ไว้ได้อย่างดียิ่ง จึงขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้