โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำการพัฒนากิจกรรมเชิงบวกในการปรับพฤติกรรมนักเรียนมัธยมศึกษาผ่านกิจกรรมแนะแนว ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วัน ศุกร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำการพัฒนากิจกรรมเชิงบวกในการปรับพฤติกรรมนักเรียนมัธยมศึกษาผ่านกิจกรรมแนะแนว ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาชั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ มีการบรรยายพิเศษ วิทยากรโดย นางสัมพรรณ ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาชั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ และ นางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์