การประชุมซักซ้อมแนวปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและเลื่อนขั้น ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565)

วัน ศุกร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและเลื่อนขั้น ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ณ ห้องประชุมร่วมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์