การประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสถนศึกษาออนไลน์ (ITA)

วัน พุธ ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565 ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสถนศึกษาออนไลน์ (ITA) ณ ห้องประชุมบ้านร่มเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์