การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษา ปีการศึกษา2566 โรงเรียนหนองบัว 

วัน จันทร์ ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษา ปีการศึกษา2566 โรงเรียนหนองบัว ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมร่วมใจ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์