โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนพระบางวิทยา 

วัน ศุกร์ ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนพระบางวิทยา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet)