การตัดสินผลงานการประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี

วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางเมตตา ถวิลไทย นางสาวอมรรัตน์ แก้วมาลา นางสาวจิราวรรณ พุ่มต้นวงษ์ ศึกษานิเทศก์ และนายเขตรัตน์ ม่วงสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม คณะกรรมการตัดสินผลงานการประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี ตัดสินผลงานของผู้บริหารและครูโรงเรียนในสังกัด เพื่อรับโล่รางวัลและเกียรติบัตร ตามโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ณ ห้องประชุมร่วมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์