การอบรมโครงการค่ายทักษะชีวิต ปี 2565

วัน พฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการค่ายทักษะชีวิต ปี 2565 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีการกล่าววัตถุประสงค์การจัดการอบรมโดย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มีตัวแทนสภานักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนนวมินทราชทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์