สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จัดการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 วัน พุธ ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จัดการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี ดร.ธีร์ ภวังคนันห์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน พร้อมด้วยการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดย ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  มีการบรรยายพิเศษ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดย ดร.ธีร์ ภวังคนันห์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และ การบรรยายพิเศษ ให้ความรู้นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยดร.บุญเลิศ ค่อนสะอาด ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุม Forum Ball Room โรงแรมเตอะพาราติโซ เจเค ดีไซน์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

ภาพเพิ่มเติมจากไดรฟ์ https://drive.google.com/drive/folders/1SQ61_SfgqLabWXKPENcAzCjfNqQmKZON