โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ ประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER 1

วันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2565 ดร.ณัฐชานนท์ ยอดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์, นางตรีทิพย์ธิดา  โพธิ์ชาธาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์, ครูรสสุคนธ์   ชุอรรถ ครูผู้รับผิดชอบโครงการ และครูอนุวัฒน์ เกียรติวงศ์ชัย เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER 1 ของอำเภอตาคลี โดยได้ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินโครงการ ในการนี้ทางโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ ได้นำการแสดงชุด รำมะนา และเซิ้งของดีเมืองตาคลี ไปแสดงในงานดังกล่าว เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่สืบไปอีกด้วย