บทคัดย่อ รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  มัชฌิม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ โดย นายเขตรัตน์  ม่วงสุข

บทคัดย่อ รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  มัชฌิม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ โดย นายเขตรัตน์  ม่วงสุข