ผอ.สพม.นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำผลการประเมินระดับชาติ(O-NET)

วัน ศุกร์ ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 11.00 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำผลการประเมินระดับชาติ(O-NET) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์