ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ต่อเนื่อง ๕ ปี) สาขาวิชา วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (รอบโควต้า)

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ต่อเนื่อง ๕ ปี) สาขาวิชา วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (รอบโควต้า)