นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นางอัจฉรา ทิวาพรภานุกูล นางมณฑิรา บุตโยธี นางวิลาวัณย์ ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ และนางสาวจิราวรรณ พุ่มต้นวงษ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต ได้แก่ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษาออนไลน์ (ITA) การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.และการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์วิถีใหม่ รวมทั้งการสังเกตการสอนเพศวิถีศึกษา ของโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์