โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม จัดการประชุมชี้แจงและมอบทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

๓๐ ส.ค. ๖๕ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม จัดการประชุมชี้แจงและมอบทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ให้ผู้รับทุนรายเดิมต่อเนื่อง จำนวน ๕๙ ราย รวมเป็นเงิน ๑๒๖,๐๐๐ บาท เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครองและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ 🧑‍🎓🧑‍🎓🧑‍🎓