โรงเรียนลาดยาววิทยาคม จัดกิจกรรม “บันทึกเรื่องราว เล่าผ่านเลนส์ “ กิจกรรมสนองนโยบาย สพฐ. การเรียนรู้แบบ Active Learning

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม จัดกิจกรรม “บันทึกเรื่องราว เล่าผ่านเลนส์ “ เป็นการฝึกปฏิบัติเรียนรู้การถ่ายภาพและวิดีโอ ของดีในชุมชน เพื่อนำภาพถ่าย ไปฝึกการออกแบบเพื่อทำสื่อโฆษณาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และนำคลิปวิดีโอไปตัดต่อและเผยแพร่ทางโซเชียล ในเรื่องที่ตนเองสนใจ และเป็นกิจกรรมที่สนองนโยบาย สพฐ. การเรียนรู้แบบ Active Learning โดยนายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวว่านักเรียนแต่ละคนมีความสามารถและความถนัดที่แตกต่างกัน เป็นหน้าที่ของโรงเรียนที่จะต้องส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เต็มตามศักยภาพ โรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรเพื่อการมีงานทำตามความสนใจของผู้เรียน โดยห้องเรียนคอมพิวเตอร์เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเด่นที่โรงเรียนได้ส่งเสริม โดยครูปริวัตร ศรสุรินทร์ ผู้สอนรายวิชาการผลิตสื่อดิจิทัล ได้คิดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เรื่อง การพัฒนาทักษะการผลิตสื่อดิจิทัลด้วยการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านกระบวนการคิดขั้นสูง GPAS 5 steps ร่วมกับนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ PRIWAT MODEL สู่ความเป็นเลิศ